ประจำวัน ศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

# เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ